اسیر پنجه‌های احساس

Program Picture

ورقی از خاطرات

اسیر پنجه‌های احساس
۰۴ مرداد ۱۳۹۹

لحظاتی هست که آدمی دل شکسته و مایوس شده است از دوستی که پیشترها نهایت اعتماد را به او داشته. چه آن زمان که تلخی در جان آدم هست، و چه بعدتر که تغییری در آن پدید بیاید، بُن و اساس دیگری برای احساس آدمی معلوم می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه