Program Picture

ورقی از خاطرات

خرقه سالوس
۲۸ تیر ۱۳۹۹

درخواست کمکی از دوستان تا مرا آن گونه که خود می‌شناسند به من نیز بشناسانند. فرق و فاصله‌ای است میان تصور من از خودم تا آن چیز که در ذهن دوستان من جا گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه