جنسیت و تاثیر آن بر نوجوانان و جامعه

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

جنسیت و تاثیر آن بر نوجوانان و جامعه
۰۱ آبان ۱۴۰۱

زن و مرد هر دو برابرند و امتیازی به‌ طور ذاتی از نظر انسانی، اجتماعی و روحانی بر هم ندارند، لذا زن و مرد باید در جمیع حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی برابر باشند و دست‌یابی به صلح، جز با برابری میان زنان و مردان میسر نخواهد شد. برابری زنان و مردان فقط شامل حقوق نمی‌شود و در بسیاری از مسئولیت‌ها هم هر دو وظایفی برابر دارند. یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها، مسئولیت مشارکت برای ایجاد جهانی بهتر و ساخت جوامعی پیشرو و مترقی است

news letter image

ثبت نام در خبرنامه