قسمت ۱۰ – مسئولیت مردمان (بخش اول)

قسمت ۱۰ – مسئولیت مردمان (بخش اول)
شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

اگر طبقه علما مورد نقد قرار گرفتند در خصوص کارکردشان در این چند قرن اخیر تاریخ ایران، و به خصوص از دوران پس از ظهور جدید، اما شانه مردمان نیز از مسئولیت خالى نیست. در این گفتار براى آشنایى با الگوى متون بهایى در برخورد با مسائلى که دست کم دو سویه دارند به مساله نژادپرستى خواهیم پرداخت.

ثبت نام در خبرنامه