تاثیر کرونا بر شرکت‌های بزرگ – بخش ۳

Program Picture

در سایه کرونا

تاثیر کرونا بر شرکت‌های بزرگ – بخش ۳
۰۶ مرداد ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درباره تاثیر کرونا بر شرکت‌های بزرگ، بخش 3.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه