تاثیر کرونا بر شرکت‌های بزرگ – بخش ۲

Program Picture

در سایه کرونا

تاثیر کرونا بر شرکت‌های بزرگ – بخش ۲
۳۰ تیر ۱۳۹۹

مصاحبه با آقای دکتر فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا درباره تاثیر کرونا بر شرکت‌های بزرگ.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه