آیه‌های ملکوت
قسمت ۹
آبان ۲۹, ۱۳۹۹

بیاناتی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی در مورد عدالت نزد امرا و روسای حکومت‌ها و مقام امیر عادل. همچنین بیانی از شوقی ربانی، ولی امر دیانت بهائی که در مورد اهمیت عدالت در میان ارکان اداری این آیین فرموده‌اند.

ثبت نام در خبرنامه