قسمت ۹ – تو بهائی هستی؟

Program Picture

پاورقی‌های من و صهبا

قسمت ۹ – تو بهائی هستی؟
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

برای استقبال از داریوش پسر عمو اصغر که سال‌ها بود ندیده بودمش به فرودگاه رفتم. اول فهمیدم که پرواز شیراز نیم‌ ساعت تاخیر داره ولی بعد که هواپیمای شیراز به زمین نشست و مسافرین همه به سالن فرودگاه وارد شدند من داریوش را ندیدم یا نتوانستم ببینم و دست آخر …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه