تحری حقیقت در حین مشورت

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

تحری حقیقت در حین مشورت
۱۵ مهر ۱۳۹۹

یادگیری فن مشورت و اجرای نحوه صحیح آن کار آسانی نیست و مستلزم ترک منافع شخصی است. برای شرکت در مشورت باید با آزادی فکر و صراحت و البته با رعایت ادب و نزاکت نظراتمان را بیان کنیم و همیشه به دنبال حقیقت بگردیم. چرا که مشورت هیچ هدفی جز یافتن حقیقت ندارد. در این برنامه همراه با نظرات شما مخاطبین عزیز و میهمان برنامه آقای عرفان روح الفدا به بررسی این مطالب خواهیم پرداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه