Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

شورهای خانوادگی
۰۸ مهر ۱۳۹۹

اگر کاری با اهمیت باشد باید برای انجام آن وقت و انرژی کافی گذاشت و برنامه‌ریزی نمود. مشورت در خانواده موضوع بسیار پراهمیتی است. پس باید بدانیم که یک شور خانوادگی چگونه با بهترین کیفیت تشکیل می‌شود. در این برنامه خانم فرزانه ثابتان مطالب بسیار کاربردی را در تشکیل جلسات شور خانوادگی با ما به اشتراک می‌گذارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه