قسمت ۷۷ – فقره‌ شصت و نهم کلمات مکنونه فارسی (بخش دوم)

قسمت ۷۷ – فقره‌ شصت و نهم کلمات مکنونه فارسی (بخش دوم)
خرداد ۳۰, ۱۴۰۰

ای پسران آدم

کلمه طیبه و اعمال طاهره مقدسه به سماء عزّ احدیه صعود نماید. جهد کنید تا اعمال از غبار ریا و کدورت نفس و هوی پاک شود و به ساحت عزّ قبول درآید. چه که عنقریب صرافان وجود در پیشگاه حضور معبود، جز تقوای خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند. این است آفتاب حکمت و معانی که از افق فم مشیت ربانی اشراق فرمود. طوبی للمقبلین.

فقره‌ شصت و نهم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه