قسمت ۷۳ – فقره‌ شصت و ششم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۷۳ – فقره‌ شصت و ششم کلمات مکنونه فارسی
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰

ای مهاجران

لسان مخصوص ذکر من‌ است به غیبت میالائید و اگر نفس ناری غلبه نماید به ذکر عیوب خود مشغول شوید نه به غیبت خلق من. زیرا که هر کدام از شما به نفس خود، ابصر و اعرفید از نفوس عباد من.

فقره‌ شصت و ششم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه