قسمت۷۲- فقره‌ شصت وپنجم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
قسمت۷۲- فقره‌ شصت وپنجم کلمات مکنونه فارسی
اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰

ای عاصیان بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبیل‌های مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی باک می‌رانید. گویا مرا غافل شمرده‌اید و یا بی خبر انگاشته‌اید

ثبت نام در خبرنامه