قسمت ۷۱ – فقره‌ شصت و چهارم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۷۱ – فقره‌ شصت و چهارم کلمات مکنونه فارسی
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

ای ظالمان ارض

از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نموده‌ام از ظلم احدی نگذرم و این عهدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم عز، مختوم.

فقره‌ شصت و چهارم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه