بر حقیقت نور می‌افشاند

Program Picture

شراب و کلید و چراغ

بر حقیقت نور می‌افشاند
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیت العدل اعظم از«صرف انرژی فراوان و منابع وسیع مالی برای تحریف حقیقت به منظور سازگار کردن آن با امیال شخصی» میگن، چیزی که از «خصوصیات بسیاری از جوامع معاصر» شده.
می‌فرمایند: «پیامد این کار فرهنگی است که ماهیت و مقصد نوع انسان را واژگون و افراد را اسیر تخیلات و تصورات باطل نموده و به بازیچه‌ای در دست قدرت‌مندان تبدیل می‌نماید. درحالی که سعادت و رفاه نوع بشر منوط به مسئله‌ای درست برعکس آن است. یعنی پرورش خصوصیات انسانی و تنظیم نظم اجتماعی در توافق با حقیقت.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه