قسمت۶۸- فقره‌ شصت ویکم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
قسمت۶۸- فقره‌ شصت ویکم کلمات مکنونه فارسی
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰

ای پسر انسان، شبنمی از ژرف دریای رحمت خود بر عالمیان مبذول داشتم و احدی را مقبل نیافتم. زیرا که کل از خمر باقی لطیف توحید، به‌ ماء کثیف نبید اقبال نموده‌اند و از کاس جمال باقی به‌ جام فانی قانع شده‌اند. فبئس ما هُم به یقنعون

ثبت نام در خبرنامه