قسمت ۶۶ – فقره‌ پنجاه‌ و نهم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture
قسمت ۶۶ – فقره‌ پنجاه‌ و نهم کلمات مکنونه فارسی
فروردین ۸, ۱۴۰۰

ای غافلان

گمان مبرید که اسرار قلوب مستور است. بلکه به‌‌ یقین بدانید که به خط جلی مسطور گشته و در پیشگاه حضور، مشهود.

فقره‌ پنجاه‌ و نهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه