قسمت ۶۳ – فقره‌ پنجاه‌ و ششم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
قسمت ۶۳ – فقره‌ پنجاه‌ و ششم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹

ای پسر من، صحبت اشرار غم بیفزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید. من أراد ان یأنس مع اللّه فلیأنس مع احبّائه و من أراد ان یسمع کلام اللّه فلیسمع کلمات اصفیائه

فقره پنجاه و ششم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه