قسمت ۶۳ – فقره‌ پنجاه‌ و ششم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture
قسمت ۶۳ – فقره‌ پنجاه‌ و ششم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۱۰, ۱۳۹۹

ای پسر من

صحبت اشرار غم بیفزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید. من أراد ان یأنس مع اللّه فلیأنس مع احبّائه و من أراد ان یسمع کلام اللّه فلیسمع کلمات اصفیائه.

فقره پنجاه و ششم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه