قسمت ۶۲ – فقره‌ پنجاه‌ و پنجم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
قسمت ۶۲ – فقره‌ پنجاه‌ و پنجم کلمات مکنونه فارسی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
ای فرزند هوی از آلايش غنا پاک شو و با کمال آسايش در افلاک فقر قدم گذار، تا خمر بقا از عين فنا بياشامیفقره پنجاه و پنجم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه