قسمت ۶۱ – فقره‌ پنجاه‌ و چهارم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
قسمت ۶۱ – فقره‌ پنجاه‌ و چهارم کلمات مکنونه فارسی
بهمن ۲۶, ۱۳۹۹
ای اغنیای ارض. فقرا امانت منند در ميان شما. پس امانت مرا درست حفظ نمائيد و به راحت نفس خود تمام نپردازيد.فقره پنجاه و چهارم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه