قسمت ۶۰ – فقره‌ پنجاه‌ و سوم کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
قسمت ۶۰ – فقره‌ پنجاه‌ و سوم کلمات مکنونه فارسی
بهمن ۱۹, ۱۳۹۹
ای مغروران به اموال فانیه. بدانيد که غنا سدّيست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقر قرب وارد نشود و به مدينه رضا و تسليم در نيايد مگر قليلی. پس نيکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننمايد و از دولت ابدی محرومش نگرداند. قسم به اسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد چنانچه شمس اهل زمين را.  

فقره پنجاه و سوم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه