قسمت ۵ – راسخ بر میثاق عشق

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۵ – راسخ بر میثاق عشق
۱۸ آذر ۱۴۰۰

این آخرین نامه خطاب به منادی میثاق، لوا گتسینگر است. در این پنج هفته با او معاشرت و موانست کردیم و در این آخرین نامه او را به عالم بالا بدرقه می‌کنیم و فراموش نخواهیم کرد که او در ظاهر چهل و پنج سال در این عالم زندگی کرد ولی به باطن، هزاره‌ها زیسته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه