تربیت کودکان، قانون

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۱

تربیت کودکان، قانون
۲۸ آذر ۱۴۰۰

برای کنترل رفتار باید کودکان را با قانون آشنا کنیم. والدین باید در قانون‌گذاری و اجرا آن صبر و تحمل داشته باشند. کودکان آمادگی پذیرش چند قانون هم زمان را ندارند. کلمات مثبت را جایگزین کلمات منفی کنیم. به جای زور و تهدید از قانون استفاده کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه