قسمت ۵۹ – فقره‌ پنجاه‌ و دوم کلمات مکنونه فارسی – بخش ۲

سر آشکار
قسمت ۵۹ – فقره‌ پنجاه‌ و دوم کلمات مکنونه فارسی – بخش ۲
بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
ای پسران غفلت و هوی، دشمن مرا در خانه‌ من راه داده‌ايد و دوست مرا از خود رانده‌ايد. چنان‌چه حب غير مرا در دل منزل داده‌ايد. بشنويد بيان دوست را و به رضوانش اقبال نمائيد. دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود يکديگر را دوست داشته و دارند، ولکن دوست معنوی شما را لاجل شما دوست داشته و دارد بلکه مخصوص هدايت شما بلايای لاتحصی قبول فرموده. به چنين دوست جفا مکنيد و به کويش بشتابيد. اين است شمس کلمه‌ صدق و وفا که از افق اصبع مالک اسماء اشراق فرموده. افتحوا آذانکم لاصغاء کلمة اللّه المهيمن القيومفقره پنجاه و دوم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه