قسمت۵۵ – فقره‌ پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی

سر آشکار
قسمت۵۵ – فقره‌ پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی
دی ۱۴, ۱۳۹۹
ای ساذج هوی حرص را بايد گذاشت و به قناعت قانع شد زيرا که لازال حريص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول

ثبت نام در خبرنامه