قسمت ۵۵ – فقره‌ پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی

Program Picture
قسمت ۵۵ – فقره‌ پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی
دی ۱۴, ۱۳۹۹

ای ساذج هوی
حرص را باید گذاشت و به قناعت قانع شد زیرا که لازال حریص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول.

فقره پنجاه‌ام کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه