Program Picture
قسمت ۵۲
شهریور ۲۵, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در معنی مردگان و زندگان را از دیدگاه بهائی توضیح می‌فرمایند.
همین طور معنی تولد در عالم بعد که با تولد در این عالم تشبیه نموده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه