رعایت رسومات، فرهنگ و عرف

Program Picture

میزگرد جوان

رعایت رسومات، فرهنگ و عرف
۲۶ آبان ۱۳۹۹

رسومات و فرهنگ و عرف جامعه، مسایلی است که چارچوب‌هایی برای جوانان تعیین می‌نماید که گاهی این بایدها با تفکرات و دیدگاه‌های یک جوان مغایر است در این قسمت به چرایی این موضوع پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه