اهمیت مشورت در کار گروهی

Program Picture

به سوی دنیای بهتر - فصل ۳

اهمیت مشورت در کار گروهی
۱۱ شهریور ۱۳۹۹

مشورت می‌تواند مسیر عمل را برای یک گروه تعیین نماید و باعث می‌شود اعضای گروه با اتحاد و همبستگی بیشتری فکر کنند و عمل نمایند. شما فکر می‌کنید مشورت چگونه می‌تواند سبب موفقیت در کار گروهی شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه