Program Picture
قسمت ۴۹
شهریور ۴, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهائی درباره شدت حس نفرت پیروان مذاهب از یکدیگر پیش از ظهور حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و ایجاد محبت و اتحاد میان آنان پس از ایمان به آیین جدید. همچنین تاکید آن حضرت به بهائیان به رفتار انسانی و نداشتن کینه و نفرت با دیگران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه