آیه‌های ملکوت
قسمت۴۷
مرداد ۲۱, ۱۴۰۰

بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی. ایشان به یکی ا زمخاطبین خود نصیحت می‌فرمایند تا در جوانی به اخلاق روحانی متخلق شود و به عرفان آن حضرت موفق گردد. بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی که خاطرنشان می‌فرمایند تا زود است زمان را ازدست ندهیم. چرا که ایام جوانی خیلی زود در گذر است.

ثبت نام در خبرنامه