قسمت ۴۷ – فقره‌ چهل و دوم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۴۷ – فقره‌ چهل و دوم کلمات مکنونه فارسی
آبان ۱۸, ۱۳۹۹

ای بنده‌ من

دل را از غل پاک کن و بی حسد به بساط قدس احد بخرام.

فقره چهل و دوم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه