آیه‌های ملکوت
قسمت۴۶
مرداد ۱۴, ۱۴۰۰

بیانی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره واکنش مردمان نسبت به تغییراتی که در اثر ظهور یک آیین جدید رخ می‌دهد.
بیانی از حضرت عبدالبها درباره تقالید و ارتباط دین با تفکر و تعمق و علم.

ثبت نام در خبرنامه