قسمت ۴۶ – فقره‌ چهل و یکم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture
قسمت ۴۶ – فقره‌ چهل و یکم کلمات مکنونه فارسی
آبان ۱۱, ۱۳۹۹

ای فرزند کنیز من

اگر سلطنت باقی بینی البته به کمال جد، از ملک فانی درگذری. ولکن ستر آن را حکمت‌هاست و جلوه‌ این را رمزها. جز افئده‌ پاک ادراک ننماید.

فقره چهل و یکم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه