قسمت ۴۲
تیر ۱۷, ۱۴۰۰

بیانی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی، درباره وظیفه بهائیان نسبت به دیگران و تعریف آن حضرت از کلمه مواسات. بیانی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره مفهوم مواسات. بیانی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی درباره انسان امروزی.

ثبت نام در خبرنامه