قسمت ۴۲ – فقره‌ سی و هفتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture
قسمت ۴۲ – فقره‌ سی و هفتم کلمات مکنونه فارسی
مهر ۶, ۱۳۹۹

در سطر اول لوح مذکور و مسطور است و در سرادق حفظ اللّه مستور. ای بنده‌ من، ملک بی زوال را به انزالی از دست منه و شاهنشهی فردوس را به شهوتی از دست مده. این است کوثر حیوان که از معین قلم رحمن ساری گشته طوبی للشاربین.

فقره سی و هفتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه