قسمت ۴۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره مقام خرد و آن چه باعث ترقی عالم و مردمان می‌شود. بیانی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در مورد خدماتی که ادیان به عالم انسانی کردند.

ثبت نام در خبرنامه