قسمت۳- خط‌های اضافه‌ روی زمین: مرزهای سیاسی – جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی

ما مردم نازنین
قسمت۳- خط‌های اضافه‌ روی زمین: مرزهای سیاسی – جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی
مهر ۱۷, ۱۳۹۹

در سومین قسمت از «ما مردم نازنین»، از زاویه‌ای جامعه‌شناختی در مورد «مرز» گفتگو کردیم، درباره‌ مرزهای سیاسی – جغرافیایی و مرزهای اجتماعی و فرهنگی؛ همچنین در مورد اهمیت و کارکرد مثبت یا منفی مرزها صحبت کردیم در ارتباط با مقوله‌های مهمی مثل جهانی‌شدن و ناسیونالیسم.

ثبت نام در خبرنامه