قسمت ۳۸ – فقره‌ سی و سوم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۳۸ – فقره‌ سی و سوم کلمات مکنونه فارسی
۰۹ شهریور ۱۳۹۹

ای بیگانه‌ با یگانه

شمع دلت برافروخته‌ دست قدرت من است آن را به بادهای مخالف نفس و هوی خاموش مکن و طبیب جمیع علت‌های تو ذکر من است فراموشش منما. حب مرا سرمایه‌ خود کن و چون بصر و جان عزیزش دار.

فقره سی و سوم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه