Program Picture
قسمت ۳۵
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره صنعت (هنر) و هنرمند. بیاناتی از حضرت عبدالبها درباره هنر و جلوه آن در آثار هنرمند از جمله موسیقی‌دان، شاعر و نقاش؛ و لزوم آموزش هنر به کودکان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه