قسمت ۳۴ – فقره‌ بیست و نهم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)

Program Picture
قسمت ۳۴ – فقره‌ بیست و نهم کلمات مکنونه فارسی (بخش ۲)
مرداد ۱۱, ۱۳۹۹

ای پسر جود

در بادیه‌های عدم بودی و تو را به مدد تراب امر، در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گماشتم. چنان چه قبل از خروج از بطن اُم، دو چشمه‌ شیر منیر برای تو مقرر داشتم و چشم‌ها برای حفظ تو گماشتم و حب ترا در قلوب القا نمودم و به صرف جود، ترا در ظل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت، تو را حفظ فرمودم و مقصود از جمیع این مراتب آن بود که به جبروت باقی ما درآیی و قابل بخشش‌های غیبی ما شوی و تو غافل چون به ثمر آمدی از تمامی نعیمم غفلت نمودی و به گمان باطل خود پرداختی به قسمی که بالمره فراموش نمودی و از باب دوست به ایوان دشمن مقر یافتی و مسکن نمودی

فقره بیست و نهم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه