آیه‌های ملکوت
قسمت ۳۳
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۰

بیانی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی درباره مقام بیت العدل اعظم، عالی‌ترین شورای مدیریتی جامعه جهانی بهائی. بیاناتی از جضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره وظایف محافل که شوراهای اداری جامعه بهائی هستند.

ثبت نام در خبرنامه