قسمت ۳۱
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آیات و آثار بهائی درباره وظایف بهائیان نسبت به همه و نیز حیوانات. همچنین توضیح ایشان درباره علل تفاوت و تنوع مظاهر طبیعت.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه