قسمت ۳۰
فروردین ۲۶, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی درباره مشورت و تاثیرات آن. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی درباره مشورت، تاثیرات و شرایط آن.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه