هنجارشکنی یا متمایز بودن

Program Picture

میزگرد جوان

هنجارشکنی یا متمایز بودن
۱۲ آبان ۱۳۹۹

متمایز بودن یکی از ویژگی‌های شخصیتی هر فردی است ولی گاهی خود را به صورت هنجارشکنی نشان می‌دهد. در این قسمت تعریف هنجارشکنی و متمایز بودن و فرق آنان بررسی می‌گردد و این سوال مطرح می‌گردد که چرا یک جوان میل به هنجارشکنی دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه