آدم و حوّای دیانت بهائی

Program Picture

عبدالبهاء، سرّ خدا

آدم و حوّای دیانت بهائی
۲۲ خرداد ۱۴۰۰

و للارض من کاس الکرامه نصیب. یعنی زمین هم از جام بزرگان نصیبی دارد. نگاه حضرت عبدالبهاء به این جمله چگونه است؟ زندگی خود حضرت عبدالبهاء چه قرابتی با این گفته دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه