قسمت ۲۹
فروردین ۱۹, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء، مبین آثار و تعالیم بهائی درباره آزادی، وظیفه حکومت در برابر مردم از هر دین یا باور و وظیفه مردمان نسبت به یکدیگر.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه