آیه‌های ملکوت
قسمت۲۹
فروردین ۱۹, ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره آزادی، وظیفه حکومت دربرابر مردم از هر دین یا باور و وظیفه مردمان نسبت به یکدیگر.

ثبت نام در خبرنامه