قسمت ۲۹ – فقره‌ بیست و پنجم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۲۹ – فقره‌ بیست و پنجم کلمات مکنونه فارسی
تیر ۸, ۱۳۹۹

ای به ظاهر آراسته و به باطن کاسته

مَثَلِ شما مثل آب تلخ صافی است که کمال لطافت و صفا از آن در ظاهر مشاهده شود چون به دست صراف ذائقه احدیه افتد، قطره ای از آن را قبول نفرماید بلی تجلی آفتاب در تراب و مرآت هر دو موجود، ولکن از فَرْقَدان تا ارض فرق دان، بلکه فرق بی منتهی در میان.

فقره بیست و پنجم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه