قسمت۲۵ – فقره‌ بیست و یکم کلمات مکنونه فارسی

قسمت۲۵ – فقره‌ بیست و یکم کلمات مکنونه فارسی
آبان ۲, ۱۴۰۰

ای خاک متحرک، من به تو مانوسم و تو از من مایوس. سیف عصیان شجره امید تو را بریده و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور. و من عزت بی زوال برای تو اختیار نمودم و تو ذلت بی منتهی برای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار .

ثبت نام در خبرنامه