Program Picture
قسمت ۲۳
اسفند ۷, ۱۳۹۹

بخش‌هایی از چند بیان از حضرت بهاءالله، شارع آیین بهائی درباره عدم توجه به تفاوت‌ها، قیام به خدمت و نحوه رفتار با همه مردم جهان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه